ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ก้าวใหม่ของการให้บริการห้องสมุด
ท่านสามารถสืบค้นฐานข้อมูลรายชื่อหนังสือแบบออนไลน์จากสำนักหอสมุด, การสืบค้นฐานข้อมูลทางการแพทย์จาก CD-ROM ผ่านเครือข่าย Internet, ฐานข้อมูลภาคนิพนธ์ของคณะเทคนิคการแพทย์ และอื่นๆ อีกมาก

โปรดเลือกคำแนะนำในการค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ จากหัวข้อด้านซ้ายมือ
ขอขอบคุณ
ผ.ศ.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา ประธานกรรมการคอมพิวเตอร์
คุณสยาม คุณเศษ หัวหน้าหน่วยคอมพิวเตอร์สารสนเทศ
คุณจิราภรณ์ จันทร์คำ บรรณารักษ์
สร้างสรรค์โดย
ทศพร พิชัยยา ภาควิชากายภาพบำบัด
Contact address asphi001@chiangmai.ac.th

Last modified on